برگزاری جلسه هفته سلامت

 

درتاریخ ۲۶/۱/۹۳اولین جلسه هفته سلامت با حضور معاون محترم بهداشتی ،مسئول روابط عمومی و نماینده ادارات شهرستان در اتاق معاون محترم بهداشتی برگزار گردید.در این جلسه اهمیت هفته سلامت و همچنین هماهنگی های برون بخشی با ادارات شهرستان مطرح و مصوب گردید.