برگزاری نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد

نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر از تاریخ  ۹۵/۱۰/۲۵  تا ۹۵/۱۰/۳۰  در مسجد جامع روستای خم پیچ با همکاری سازمان بهزیستی و مرکز سلامت جامعه خم پیچ برگزارشد. توزیع پمفلت همراه با آموزش چهره به چهره توسط آقای طباطبایی بهورز خانه بهداشت خم پیچ از بزنامه های این نمایشگاه بوده است.