تبریک روز آزمایشگاه

 

درتاریخ ۳۰/۱/۹۳به مناسبت روز آزمایشگاه از کلیه پرسنل آزمایشگاه بیمارستان فاطمیه(س)،توسط رئیس محترم شبکه بهداشت و درمان،معاون بهداشتی ،رییس بیمارستان و مدیرداخلی بیمارستان  تقدیر و تشکر بعمل آمد.