جلسه آموزشی قنادان

روز شنبه مورخ٩۶/٣/۶ جلسه اموزشی جهت قنادان شهرستان با موضوع بهداشت محیط در قنادی ها توسط کارشناسان بهداشت محیط در سالن اجتماعات شبکه برگزار گردید/.