پلمپ کارگاه غیرمجاز بسته بندی عسل

در پی شکایت مردمی از طریق سامانه مدیریت ارتباطات مردمی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در خصوص فعالیت وبسته بندی غیرمجازکارگاه عسل ،کارشناسان بهداشت محیط شبکه ساعت ۱۶:۴۵ مورخ ۹۵/۱۰/۱۸با اخذ دستور کتبی از دادستانی محترم شهرستان بهمراه مامورین نیروی انتظامی به کارگاه مذکور مراجعه وبا مشاهده فعالیت غیر مجاز و بسته بندی عسل فاقد مشخصات بهداشتی لازم، ضمن توقیف محموله عسل به میزان۲۵۰۰ کیلوگرم و پلمپ کامل محل ، پرونده متخلف را به دادستانی ارسال نمودند.