کارگاه آموزشی راهکارهای افزایش نرخ باروری کلی در راستای سیاست های کلی جمعیت

روز پنج شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۳کارگاه آموزشی راهکارهای افزایش نرخ باروری کلی در راستای سیاست های کلی جمعیت درسالن اجتماعات شبکه بهداشت توسط گروه سلامت خانواده وجمعیت و باحضور پزشکان شهرستان برگزارشد.

در این کارگاه کارشناسان واحد سلامت خانواده درخصوص سیاست های کلی جمعیت ،شاخص و آمارهای برنامه باروری سالم، راهکارهای افزایش نرخ باروری کلی ،اندیکاسیون های توبکتومی،ناباروری وعلل های آن در زنان ومردان  وکارشناس واحد آماردر خصوص جمعیت و نحوه محاسبه نرخ باروری کلی، توضیحات مبسوطی ارائه نمودندوبه سئوالات شرکت کنندگان دراین زمینه پاسخ داده شد .