همایش ازدواج سالم

با حضور استاد برجسته دانشگاه دکتر احمدرضا زمانی (متخصص و مشاور خانواده و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

زمان : شنبه ۹۶/۲/۱۶ساعت ۱۰ صبح

مکان : سالن همایش دانشکده ریاضی و کامپیوتر

دریافت فایل ارائه شده