جلسه آموزشیEOP

جلسه بررسی برنامه مدیریت کاهش خطربلایا با موضوع برنامهEOP(برنامه عملیاتی مدیریت بحران در حوادث)روز چهارشنبه ۹۶/۴/۲۸ جهت کارشناسان ستاد شبکه برگزار شد./