استعلام خرید خدمات امور نگهداشت سخت افزار و شبکه رایانه بیمارستان فاطمیه (س)

واحد برگزار کننده استعلام : شبکه بهداشت و درمان خوانسار

موضوع استعلام: استعلام خرید خدمات امور نگهداشت سخت افزار و شبکه رایانه بیمارستان فاطمیه (س)

مبلغ تضمین شرکت در استعلام: ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال

نوع تضمین شرکت در استعلام: فیش واریزی یا ضمانت نامه معتبر بانکی

تاریخ توزیع اسناد استعلام: روز شنبه ۹۶/۱۱/۲۱ تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ ۹۶/۱۱/۲۵

محل توزیع اسناد استعلام: ۱- اصفهان - خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- ستاد مرکزی- ساختمان شماره ۳- طبقه اول- واحد کمیسیون مناقصات- اتاق۲۰۲

۲- خوانسار- شبکه بهداشت و درمان- واحد دبیرخانه

آخرین مهلت تحویل اسناد استعلام به صورت حضوری: تا پایان وقت اداری ( ۱ بعد از ظهر) روز پنج شنبه ۹۶/۱۱/۲۶

زمان و محل بازگشایی پیشنهادهای رسیده : روز شنبه ۹۶/۱۱/۲۸ راس ساعت ۱۰ صبح در دفتر مدیریت شبکه