معدوم ۱۵۰ کیگرم مواد غذایی فاسد

با حکم دادستان شهرستان در تاریخ۹۷/۳/۶ حدود۱۵۰ کیلوگرم مواد غذایی  کشف شده  دارای آلودگی میکربی ،توسط کارشناس کنترل مواد غذایی و در معیت نماینده نیروی انتظامی معدوم گردید./