معدوم تبلیغات دخانیات

همزمان با روز جهانی بدون دخانیات(۱۰ خرداد مصادف با ۳۱ می)،تبلیغات مواد دخانی و قلیانهای جمع آوری از سطح عرضه توسط کارشناسان بهداشت محیط ،در تاریخ ۹۷/۳/۱۰ با حضور مدیر،معاون و پرسنل شبکه  بصورت نمادین معدوم شد

خاطر نشان است ۵ الی۱۱ خردادبعنوان هفته ملی دخانیات با شعار"قلیان،سمی برای سلامت خانواده" نامگذاری شده است./