پلمپ واحد خدماتی

یک باب واحد خدماتی بعلت عدم رعایت موازین بهداشتی در تاریخ ۴ تیرماه۹۷ توسط کارشناسان بهداشت محیط شبکه پلمپ و پرونده متخلف به مقامات قضایی ارسال گردید