کمیته آمار

کمیته آمار با موضوع بررسی و تحلیل شاخص های واحد های آمار و آموزشگاه بهورزی با حضور معاون بهداشتی شبکه وکارشناسان فنی مرکز بهداشت در تاریخ ۹۷/۴/۳۰ در سالن اجتماعات شبکه برگزار گردید./