برگزاری کارگاه آموزش نوین HIV

کارگاه آموزش نوین HIV و انجام مشاوره در تاریخ ۹۷/۵/۶ جهت کلیه پرسنل ستاد شبکه  در سالن اجتماعات شبکه برگزار گزدید

شایان ذکر است این کارگاه توسط کارشناسان واحد مبارزه با بیماریها صورت پذیرفت./