چهارمین جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی شهرستان

چهارمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان در تاریخ۹۵/۹/۲ باحضوراعضادرسالن اجتماعات شبکه تشکیل وپیرامون چهارمین برنامه ملی استراتژیک ایدز،پیشگیری ازدیابت وآنفلوانزای پرندگان ونیزاجرای برنامه خودمراقبتی سازمانی تصمیمات لازم اتخاذشد.