آگهی مزایده عمومی

قابل توجه شهروندان محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوانسار تصمیم دارد اجناس و اموال مازاد ، خارج از رده ، مستعمل و اسقاطی خود را به صورت مزایده حضوری درروز چهار شنبه مورخ ۱۷/۹/۹۵ ساعت ۹صبح در محل شبکه بهداشت خوانسار به فروش برساند . لذا از داوطلبین شرکت در مزایده دعوت می شود از تاریخ ۹/۹/۹۵ به آدرس خوانسار - بلوار آیت ا... علوی - شبکه بهداشت ودرمان اتاق حسابدار امین اموال آقای محمد مهدی دهاقین مراجعه نمایند. شماره تماس : ۰۹۱۳۲۷۲۱۲۶۶ -۵۷۷۷۰۳۴۳ ضمناً متقاضی شرکت در مزایده مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال بعنوان سپرده شرکت در مزایده در موقع برگزاری مزایده حضوری نقداً تحویل مسئول امور مالی مرکز می نماید و در پایان در صورت عدم برنده شدن مبلغ مذکور فی المجلس مسترد خواهد شد. روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان خوانسار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان تاریخ الصاق آگهی :۹/۹/۹۵