دوره ۵ روزه فلوشیپ مدیریتی کارشناسان مسئول واحدهای فنی مراکزبهداشت شهرستانهای خوانسار -گلپایگان وچادگان

اولین روز دوره ۵ روزه فلوشیپ مدیریتی کارشناسان مسئول واحدهای فنی مراکزبهداشت شهرستانهای خوانسار -گلپایگان وچادگان درتاریخ۹۵/۹/۱۳و درسالن اجتماعات شبکه تشکیل شد.

دراین جلسه پس ازخیر مقدم به حضار توسط مدیریت شبکه جناب آقای دکتر قیصری, جناب آقای دکترخدیوی رییس محترم مرکزبهداشت استان به ذکر مبحث اهداف نظام سلامت وتحلیل شاخص های پنل مدیریت پرداخته وسپس سایرمباحث توسط مدیران محترم گروه سلامت خانواده ،آموزش سلامت, نوجوانان جوانان ومدارس ارائه گردید.