برگزاری پنجمین و آخرین روزفلوشیپ مدیریتی کارشناسان مسئول مراکزبهداشت شبکه های خوانسار، گلپایگان،چادگان

پنجمین و آخرین روز فلوشیپ مدیریتی کارشناسان مسئول مراکزبهداشت شبکه های گلپایگان،چادگان وخوانسار باارائه مباحث اصلاحات نظام سلامت،بهداشت محیط،پزشک خانواده ومدیریت بلایا توسط کارشناسان محترم استان روز شنبه مورخ۹۵/۹/۲۰درسالن اجتماعات شبکه برگزار گردید.