جلوگیری از تبلیغات مواد دخانی در واحدهای صنفی

در راستای اجرای دستور رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان ونیز مطابق ماده۳ قانون جامع کنترل ومبارزه با دخانیات،کارشناسان بهداشت محیط شبکه از تاریخ ۹۵/۹/۲۸ اقدام به بازرسی و جمع آوری تبلیغات دخانی از واحدهای صنفی نموده اند وکماکان این طرح ادامه دارد/.