کارگاه آموزشی راهکارهای افزایش نرخ باروری کلی در راستای سیاست های کلی جمعیت

روز پنج شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۳۰کارگاه آموزشی راهکارهای افزایش نرخ باروری کلی در راستای سیاست های کلی جمعیت درسالن اجتماعات شبکه بهداشت توسط گروه سلامت خانواده وجمعیت و باحضور مراقبین سلامت شهرستان برگزارشد.

دراین کارگاه کارشناسان باروری سالم ، آمار و مادران درخصوص سیاست های کلی جمعیت ،شاخص و آمارهای برنامه باروری سالم، راهکارهای افزایش نرخ باروری کلی ،اندیکاسیون های توبکتومی ، جمعیت و نحوه محاسبه نرخ باروری کلی، ناباروری و علل های آن در زنان و مردان توضیحات مبسوطی ارائه نمودندوبه سئوالات شرکت کنندگان دراین زمینه پاسخ داده شد .