استعلام واگذاری خدمات لندری(رختشوی خانه) بیمارستان فاطمیه (س) به صورت حجمی

واحد استعلام گزار:شبکه بهداشت و درمان خوانسار

موضوع استعلام : واگذاری خدمات لندری به صورت حجمی

تاریخ توزیع اسناد استعلام : از روز شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۶می باشد.

آخرین مهلت ارسال اسناد استعلام : به صورت حضوری تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۱/۱۱می باشد . دبیرخانه شبکه بهداشت و درمان خوانسار

تاریخ بازگشایی استعلام: راس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۱۲

محل توزیع اسناد استعلام : خوانسار – بلوار آیت ا... علوی – شبکه بهداشت و درمان – دبیرخانه