پلمپ کارگاه غیرمجاز بسته بندی عسل

در راستای گزارش مردمی از طریق سامانه مدیریت ارتباطات مردمی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در خصوص کارگاه غیرمجاز بسته بندی عسل،روز شنبه مورخه ۹۵/۱۱/۲  کارشناسان بهداشت محیط شبکه پس از مراجعه به محل با اخذ دستور  از  دادستانی وهمراهی نیروی انتظامی ، کارگاه مذکور  را پلمپ و پرونده متخلف را جهت اقدامات قانونی به مراجع قضایی ارجاع نمودند./