جلسه آموزشی اصول ومبانی نگهداری مواد غذایی

جلسه آموزشی اصول ومبانی نگهداری مواد غذایی ویژه کارشناسان بهداشت محیط شبکه های خوانسار وگلپایگان روز پنج شنبه مورخه ۹۵/۱۱/۷ در سالن اجتماعات شبکه برگزار گردید./