توقیف۴۲۰۰ کیلوگرم موادغذایی فاقد مجوز بهداشتی

در راستای گزارش مردمی از طریق سامانه مدیریت ارتباطات مردمی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در خصوص کارگاه غیرمجاز تولید وبسته بندی موادغذایی،روز شنبه مورخه ۹۵/۱۱/۱۷ کارشناس بهداشت محیط شبکه پس از مراجعه به محل با اخذ دستور از دادستانی وهمراهی نیروی انتظامی ، ۴۲۰۰ کیلوگرم موادغذایی فاقد مجوز بهداشتی را توقیف و پرونده متخلف جهت اقدامات قانونی به مراجع قضایی ارجاع گردید./