پلمپ واحد عرضه کننده لبنیات

یک باب واحد عرضه لبنیات در سطح شهرستان، بدلیل عدم رعایت موازین بهداشتی روز چهارشنبه ۹۵/۱۱/۲۰توسط کارشناسان بهداشت محیط و با همکاری نماینده نیروی انتظامی پلمپ گردید و پرونده متخلف به مراجع قضایی ارسال شد./.