پلمپ یک باب واحد تولید وعرضه مواد غذایی

یک واحد تولید وعرضه مواد غذایی روز پنج شنبه مورخ۹۶/۱/۱۰ بدلیل عدم رعایت موازین بهداشتی مطابق گردشکار اصلاحیه ماده۱۳ قانون مواد خوردنی،آشامیدنی وآرایشی ،بهداشتی توسط کارشناسان بهداشت محیط و در حضور مامورین نیروی انتظامی و رئیس اتحادیه مربوطه پلمپ گردید./