یک تن مادغذایی فاقد مجوز بهداشتی معدوم شد

با دستور دادستان شهرستان،روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱/۲۰ حدود یک تن مواد غذایی فاقد مجوزهای بهداشتی وتاریخ مصرف گذشته جمع آوری شده از مراکز تولید،بسته بندی و عرضه مواد غذایی توسط کارشناسان بهداشت محیط در محل سایت دفن زباله معدوم گردید./