بازدید کارشناسان بهداشت محیط از اماکن عمومی

بازدید کارشناسان بهداشت محیط در تیم سلامت نوروزی (فروردین۹۶)از پارک ها، تفرجگاهها وپمپ بنزین وگاز شهرستان