بازدید مدیرشبکه از پروژه جدید الاحداث خانه بهداشت سنگ سفید

روز یکشنبه مورخه ۹۶/۱/۲۷ مدیر شبکه بهمراه چندتن از کارشناسان ستادی از خانه بهداشت در حال ساخت روستای سنگ سفید بازدید نمودند./