استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار

واحد برگزار کننده استعلام : شبکه بهداشت و درمان خوانسار

موضوع استعلام : استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار

مبلغ تضمین شرکت در استعلام : ۵۰۰۰۰۰۰ ریال

نوع تضمین شرکت در استعلام :فیش واریزی یا ضمانتنامه معتبر بانکی

تاریخ توزیع اسناد استعلام :از روز دوشنبه مورخ ۹۶/۲/۱۱لغایت روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۲/۱۴

محل توزیع اسناد استعلام :

۱. اصفهان – خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-ستاد مرکزی – ساختمان شماره ۳- طبقه اول – واحد کمیسیون مناقصات – اتاق ۲۰۲

۲. خوانسار – بلوار آیت ا... علوی – شبکه بهداشت و درمان – واحد دبیرخانه

آخرین مهلت تحویل اسناد استعلام به صورت حضوری : پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۶/۲/۱۸

زمان و محل بازگشایی پیشنهادهای رسیده : روز سه شنبه مورخ ۹۶/۲/۱۹راس ساعت ۹:۳۰ صبح در دفتر مدیریت شبکه

 

روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان خوانسار