کارگاه آموزشی بسته خدمات نوین سلامت سالمندان

کارگاه آموزشی بسته خدمات نوین سلامت سالمندان در تاریخ های ۹ و ۱۴ اردیبهشت سال جاری ویژه بهورزان و مراقبین سلامت توسط کارشناسان ستادی در سالن اجتماعات ستاد شبکه برگزار گردید./