بازدید خیر ارجمند حاج فضل ا... جواهری از مرکز سلامت جواهری

روز پنج شنبه مورخ۹۶/۳/۴ خیر ارجمند جناب آقای فضل ا... جواهری بهمراه مدیر ومسئولین شبکه از مرکز خدمات جامع سلامت شهری جواهری بازدید نمودند .در این بازدید ضمن تشکر از زحمات پرسنل این مرکز،از نزدیک شاهد ارائه خدمات پرسنل مرکزبه شهروندان بودند./.