بازدید پزشک مرکز خدمات جامع سلامت منتظری از سرای سالمندان

پزشک مرکز خدمات جامع سلامت شهید منتظری(دوراهی قودجان) به همراه بهورز مرکز در تاریخ۹۶/۳/۲۴ از سرای سالمندان انوری بازدید و به انجام معاینه ومراقبت های سالمندان پرداختند./