پلمپ واحد خواروبار فروشی

یک واحد خواروبار فروشی در تاریخ ۹۶/۴/۱۹ بدلیل عدم رعایت موازین بهداشتی توسط کارشناسان بهداشت محیط پلمپ شد./.