کارگاه آموزشی اسکرین تکامل کودکان

جلسه آموزشی اسکرین تکامل روزپنج شنبه مورخ ۹۶/۴/۱۵ جهت بهورزان شهرستان درسالن اجتماعات شبکه بهداشت توسط گروه سلامت خانواده وجمعیت برگزارشد

کارشناس مامایی درخصوص اهمیت انجام اسکرین تکامل در سنین ۴ تا ۶۰ ماهگی ، انواع تست های تشخیصی برای غربالگری تکامل ،کودکان واجد شرایط غربالگری ، فرایند ارجاع و پیگیری کودکان دچار مشکل تکاملی ، فرایند ارجاع و پیگیری کوکان نیازمند غربالگری توضیحات مبسوطی ارائه نمودندوبه سئوالات شرکت کنندگان دراین زمینه پاسخ داده شد.جهت دریافت فایل آموزشی اینجا کلیک کنید