جلسه آموزشی ترومبوز وریدی ویژه مراقبین سلامت

جلسه آموزشی ترومبوز وریدی ویژه مراقبین سلامت شهرستان روزسه شنبه مورخ ۹۶/۴/۲۷توسط گروه سلامت خانواده وجمعیت درسالن اجتماعات شبکه بهداشت برگزارشد

مدرس کارگاه سرکار خانم زمانی(کارشناس مامایی) درخصوص تعریف ترومبوز وریدی و علائم مربوطه، علل و عوامل مستعد کننده، راه های پیشگیری، راه هاي تشخيص ترومبوز وریدی ، درمان ترومبوز وریدی، عوارض ترومبوز وریدی، توضیحات مبسوطی ارائه نمودندوبه سئوالات شرکت کنندگان دراین زمینه پاسخ داده شد .