معدوم ۳۵۰۰ کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته

۳۵۰۰ کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته که توسط بازرسین بهداشت محیط شبکه کشف وضبط شده بود در تاریخ۹۶/۵/۱۰ با حکم دادستان شهرستان معدوم گردید./