آموزش تغذیه باشیر مادر در مرکز خدمات جامع سلامت روستا ویست

آموزش تغذیه با شیر مادر برای مادران باردار و شیرده توسط خانم دکتر رئیسی مسئول مرکز خدمات جامع سلامت روستای ویست در تاریخ های ۹ و۱۰ مرداد سال جاری در خانه بهداشت روستاهای ویست و کهرت برگزارشد./