سیاری مرکز خدمات جامع سلامت روستا ویست

سیاری پرسنل مرکز خدمات جامع سلامت ویست در امامزاده ابراهیم (پیر شهریار) روستای قمر حسن آباد در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۴ برگزار شد./