کمیته آمار

کمیته آمار با موضوع بررسی و تحلیل شاخص های واحد بهداشت خانواده با حضور مدیر ومعاون بهداشتی شبکه وکارشناسان فنی مرکز بهداشت در تاریخ ۹۶/۵/۱۹ در سالن اجتماعات شبکه برگزار گردید.