بازدید کارشناسان معاونت نیروی انسانی از کارگزینی

کارشناسان معاونت نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درتاریخ۹۶/۵/۱۹ از واحد کارگزینی شبکه وبیمارستان بازدید نمودند.