کمیته آمار

کمیته آمار با موضوع بررسی و تحلیل شاخص های واحد آمار و آموزشگاه بهورزی با حضور مدیر ومعاون بهداشتی شبکه وکارشناسان فنی مرکز بهداشت در تاریخ ۹۶/۶/۳۰ در سالن اجتماعات شبکه برگزار گردید