بازدیدکارشناسان از حسینیه روستا خم پیچ

بمنظور ارائه راهنمایی وتذکرات بهداشتی پزشک،کارشناس بهداشت محیط وبهورز مرکز سلامت شهدای خم پیچ در تاریخ ۹۶/۷/۲ از آشپزخانه حسینیه روستای خم پیچ بازدید نمودند./