دیدار مدیر وپرسنل شبکه از سرای سالمندان مرحوم انوری

بمناسبت هفته بزرگداشت مقام سالمند دیداری از سرای سالمندان مرحوم انوری با حضور مدیرشبکه،رییس بهزیستی و تعدادی از کارشناسان شبکه روز شنبه ۱۵مهرماه صورت پذیرفت.در این بازدید نمونه گیری جهت انجام آزمایشات قند وچربی نیز از سالمندان وپرسنل آن مرکز صورت پذیرفت./