کمیته آمار

کمیته آمار با موضوع بررسی و تحلیل شاخص های واحد بهداشت محیط با حضور مدیر ومعاون بهداشتی شبکه وکارشناسان فنی مرکز بهداشت در تاریخ ۹۶/۷/۲۲در سالن اجتماعات شبکه برگزار گردید