جلسه آموزشی ویژه مادران دارای کودک زیر۱۲ سال روستا ویست

جلسه آموزشی با موضوع بهداشت دهان و دندان ،اهمیت روابط کودکان ووالدین و مراقبت های دوران میانسالی بترتیب توسط دندان پزشک،کارشناس مامایی وبهورز مرکز ویست جهت مادران دارای کودک زیر۱۲ سال در تاریخ ۹۶/۷/۲۹ در دبستان شهید هل اتایی ویست برگزار گردید./