پلمب یک واحد نانوایی

یک واحد نانوایی به علت عدم رعایت موازین بهداشتی در تاریخ۹۶/۸/۶ توسط کارشناسان بهداشت محیط پلمب گردید./