مانور بحران

مانور بحران توسط تیم حفاظت فیزیکی حراست دانشگاه و با حضور مسئولین حراست و پرسنل حفاظت فیزیکی شبکه های غرب استان (گلپایگان ، فریدن ،فریدونشهر ، چادگان ، بوئین و میاندشت )و به میزبانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوانسار به منظور آشنایی نیروهای انتظامات و نقش این پرسنل در بحران ها وپدافند غیرعامل و با همکاری نیروهای محترم انتظامی ، راهوار و آتش نشانی شهرستان در تاریخ۹۶/۸/۲۵ ودر محل بیمارستان فاطمیه(س) انجام شد.