بازدید از مراکز عرضه سموم کشاورزی

بمنظور بررسی سموم مجاز وغیرمجاز و آموزش به متصدیان در خصوص عرضه سموم کشاورزی قابل تایید، بازدید تیمی متشکل از کارشناسان بهداشت حرفه ای وبهداشت محیط ونیز کارشناس جهاد کشاورزی در تاریخ ۹۶/۹/۹ از مراکز عرضه سموم کشاورزی انجام شد./