جلسه آموزشی بهورزان

جلسه آموزشی خونریزی دوران بارداری وپس اززایمان ومراقبت نوزادی روز یکشنبه ۹۶/۹/۱۲ توسط گروه سلامت خانواده وجمعیت باحضوربهورزان شهرستان درسالن اجتماعات شبکه برگزارگردید.

    جهت دریافت فایل های خونریزی دردوران بارداری وپس ازایمان ومراقبت نوزادی اینجا کلیک نمایید.فایل۱    فایل۲